|  |   |       e
 
 
 
  
 
 


" .."
10
1. , \mathrm {Cu}_2\mathrm {FeBO}_5
2. , Cu2MBO5 ( M = Cr, Fe, Mn)
3. p- Gd0.4Sr0.6CoO3-δ
4. 2+21-x3+Fex3+BO5 (x=0.10)
.., .., .., .., .., .., .., ..
, 2017 ., 151, . 4, . 730
PDF (419.1K)

5. Co3 B2 O6
6. Co2 FeO2 BO3
7.
8. CoxMn1-xS
9. Fe1-xDyxSi
10. Fe1.91V0.09BO4