|  |   |       e
 
 
 
  
 
 


" .."
2
1. O NaFeGe2 O6
2.